Public Training Calendar

วันที่อบรม หลักสูตรฝึกอบรม
อังคาร ที่ 7 มิถุนายน 2565 ดูรายละเอียด
อังคาร ที่ 14 มิถุนายน 2565 ดูรายละเอียด
พฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565 ดูรายละเอียด

Effective Project Management

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : การบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักการบริหารโครงการให้บรรลุประสิทธิผลทั้ง 3 ด้าน ครอบคลุมทั้งการบริหารโครงการตั้งแต่เริ่มต้นวางแผน แนวทางการทำงานปฏิบัติการจริง การบริหารทีมโครงการ ควบคุมโครงการและประเมินผล จนจบโครงการเพื่อลดปัจจัยความเสี่ยงให้มีคุณภาพสุงสุด
ดูรายละเอียด   

Communication Power for Manager

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : พลังแห่งการสื่อสารสำหรับผู้จัดการ

พลังของการสื่อสารนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นมากสำหรับการเป็นหัวหน้างาน เพราะต้องใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ทุก ๆ วันในการทำงาน ดังนั้นหลักสูตร Communication Power for Manager นี้จึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เราสามารถบริหารจัดการคน และงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหัวหน้างาน ผู้จัดการ จำเป็นต้องมีการวางแผนอย่างมีเป้าหมายในการสื่อสารส่งต่อไปยังทีมงาน เพื่อโน้มน้าวและสร้างพลังของทีมงานให้มีประสิทธิผล
ดูรายละเอียด