Public Training Calendar

วันที่อบรม หลักสูตรฝึกอบรม
อังคาร ที่ 5 ตุลาคม 2564 ดูรายละเอียด
พุธ ที่ 6 ตุลาคม 2564 ดูรายละเอียด
พุธ ที่ 20 ตุลาคม 2564 ดูรายละเอียด
พฤหัสบดี ที่ 28 ตุลาคม 2564 ดูรายละเอียด

Marketing Analysis in Action

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : การวิเคราะห์ทางการตลาด

เรียนรู้ในกลยุทธ์ทางการตลาดเชิงลึก เพื่อให้นักการตลาด "รู้จริง" "ตัดสินใจได้" เกี่ยวกับภาพรวมของระบบการตลาด เพื่อเข้าใจถึงความเชื่อมโยงในการวิเคราะห์ทางการตลาด รู้จักการวิเคราะห์โมเดลกลยุทธ์ทางการตลาด ตลอดจนเครื่องมือในการวิเคราะห์การตลาด และ Action Plan พร้อมทั้ง Workshop ผ่านกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ เพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ
ดูรายละเอียด   

Excellent Supervisory Skill

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : ศิลปะการเป็นหัวหน้างาน

เรียนรู้บทบาทของการเป็นหัวหน้างานทั้งแนวคิดและเทคนิคต่างๆ ในการบริหารงาน ตลอดจนทราบถึง บทบาทในการสั่งงาน สอนงาน และมอบหมายงาน การกำหนดเป้าหมาย และวางแผนในการทำงานเพื่อให้ทีมงานของตนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้วยศาสตร์และศิลป์ในการบริหารคนแบบต่างๆ ที่หัวหน้างานยุคใหม่ต้องมี
ดูรายละเอียด   

Systematic Approach to Problem Solving & Decision Making

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : วิธีคิดเพื่อการแก้ปัญหาและตัดสินใจแบบเป็นระบบ

เรียนรู้กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ การหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงกระบวนการตัดสินใจอย่างเป็นระบบของ NASA
ดูรายละเอียด   

The Secret of Storytelling

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : ศิลปะการสร้าง Storytelling แบบมืออาชีพ

กระแสของ Storytelling ก็กลับมาพูดถึงบ่อยขึ้นอีกครั้ง อย่างเช่นในโลกของการตลาด เนื้อหาอย่างไรจะสะกดลูกค้าให้สนใจ ติดตาม ทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เสมือนลูกค้าเดินทางไปกับเราในเรื่องเล่านั้น ไม่ใช่เป็นเพียงแค่เนื้อหาทั่วไป ในแง่ของการทำงาน เรื่องเล่าที่มีเสน่ห์ คือเครื่องชี้วัดความสำเร็จของการนำเสนอ (Presentation) ที่ทรงพลัง
ดูรายละเอียด