Public Training Calendar

วันที่อบรม หลักสูตรฝึกอบรม
อังคาร ที่ 14 ธันวาคม 2564 ดูรายละเอียด
พฤหัสบดี ที่ 16 ธันวาคม 2564 ดูรายละเอียด

Effective Project Management

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : การบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักการบริหารโครงการให้บรรลุประสิทธิผลทั้ง 3 ด้าน ครอบคลุมทั้งการบริหารโครงการตั้งแต่เริ่มต้นวางแผน แนวทางการทำงานปฏิบัติการจริง การบริหารทีมโครงการ ควบคุมโครงการและประเมินผล จนจบโครงการเพื่อลดปัจจัยความเสี่ยงให้มีคุณภาพสุงสุด
ดูรายละเอียด   

Effective Purchasing Strategies and Process in Organization

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : Effective Purchasing Strategies and Process in Organization

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการจัดซื้อจัดจ้าง (Purchasing) ในองค์กร บริษัท และโรงงานอุตสาหกรรม เป็นกระบวนการที่สำคัญที่สุดก็ว่าได้สำหรับธุรกิจที่จะสามารถส่งมอบสินค้าหรือบริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และส่งผลให้ธุรกิจมีกำไรสูงสุดและบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายดำเนินการของบริษัท
ดูรายละเอียด