Public Training Calendar

วันที่อบรม หลักสูตรฝึกอบรม
พฤหัสบดี ที่ 3 มีนาคม 2565 ดูรายละเอียด
พุธ ที่ 9 มีนาคม 2565 ดูรายละเอียด
พุธ ที่ 16 มีนาคม 2565 ดูรายละเอียด

Systematic Approach to Problem Solving & Decision Making

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : วิธีคิดเพื่อการแก้ปัญหาและตัดสินใจแบบเป็นระบบ

เรียนรู้กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ การหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงกระบวนการตัดสินใจอย่างเป็นระบบของ NASA
ดูรายละเอียด   

The Art for Convincing

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : ศิลปะการโน้มน้าวใจ

เคล็ดลับ! การโน้มน้าวใจให้สำเร็จ ด้วยศิลปะและเทคนิคการนำเสนอ ทั้งผ่านการรับรู้ เข้าใจมุมมองต่างๆ สู่ภาคปฏิบัติในรูปแบบเชิงรุกและเชิงรับ เข้าใจสไตล์ผู้พูดและผู้ฟัง เทคนิคการใช้วาทศิลป์โดยคำนึงถึงอารมณ์ ถ้อยคำ และสถานการณ์ ตลอดจนการใช้วาทศิลป์การนำเสนอ เพื่อการโน้มน้าวใจที่นำไปสู่ทุกๆ ความสำเร็จ
ดูรายละเอียด   

Excellent Supervisory Skill

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : ศิลปะการเป็นหัวหน้างาน

เรียนรู้บทบาทของการเป็นหัวหน้างานทั้งแนวคิดและเทคนิคต่างๆ ในการบริหารงาน ตลอดจนทราบถึง บทบาทในการสั่งงาน สอนงาน และมอบหมายงาน การกำหนดเป้าหมาย และวางแผนในการทำงานเพื่อให้ทีมงานของตนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้วยศาสตร์และศิลป์ในการบริหารคนแบบต่างๆ ที่หัวหน้างานยุคใหม่ต้องมี
ดูรายละเอียด