Public Training Calendar

วันที่อบรม หลักสูตรฝึกอบรม
พฤหัสบดี ที่ 6 ตุลาคม 2565 ดูรายละเอียด
พุธ ที่ 26 ตุลาคม 2565 ดูรายละเอียด

Coaching & Performance Feedback for Supervisor

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : ทักษะการสอนงานและประเมินงานสำหรับหัวหน้างาน

ในหลักสูตรนี้ จะเน้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ฝึกทักษะ และปลูกฝังทัศนคติที่ถูกต้องแก่หัวหน้างาน ในฐานะที่เป็นผู้บริหารซึ่งต้องรับผิดชอบต่อการพัฒนาลูกน้อง โดยใช้กระบวนการสอนงาน (Coaching) และการให้ข้อมูลป้อนกลับการทำงาน (Performance Feedback) ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน
ดูรายละเอียด   

Systematic Approach to Problem Solving & Decision Making

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : วิธีคิดเพื่อการแก้ปัญหาและตัดสินใจแบบเป็นระบบ

เรียนรู้กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ การหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงกระบวนการตัดสินใจอย่างเป็นระบบของ NASA
ดูรายละเอียด