Public Training Calendar

วันที่อบรม หลักสูตรฝึกอบรม
อังคาร ที่ 10 ตุลาคม 2566 ดูรายละเอียด
พุธ ที่ 18 ตุลาคม 2566 ดูรายละเอียด
พฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม 2566 ดูรายละเอียด
พฤหัสบดี ที่ 26 ตุลาคม 2566 ดูรายละเอียด

Coaching & Performance Feedback for Supervisor

หลักสูตร : ทักษะการสอนงานและประเมินงานสำหรับหัวหน้างาน

ในหลักสูตรนี้ จะเน้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ฝึกทักษะ และปลูกฝังทัศนคติที่ถูกต้องแก่หัวหน้างาน ในฐานะที่เป็นผู้บริหารซึ่งต้องรับผิดชอบต่อการพัฒนาลูกน้อง โดยใช้กระบวนการสอนงาน (Coaching) และการให้ข้อมูลป้อนกลับการทำงาน (Performance Feedback) ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน
ดูรายละเอียด   

Uplift Service Standard & Management

หลักสูตร : แนวทางการยกระดับมาตรฐานและการจัดการงานด้านการบริการ

หลักสูตรนี้จะทำให้ท่าน เห็นความสำคัญของกระบวนการให้บริการ เสริมสร้างแนวคิดและทัศนคติในงานบริการ ที่จะส่งผลต่อความยั่งยืนขององค์กร เรียนรู้การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย และออกแบบกระบวนการบริการ แผนการบริการ สร้างมาตรฐานในการบริการที่สะท้อนจากพฤติกรรมภายในของลูกค้า เพื่อนำไปยกระดับประสิทธิภาพงานบริการให้เกิดเป็นนวัตกรรมการบริการที่ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและซื้อซ้ำที่เหนือคู่แข่ง
ดูรายละเอียด   

Proactive Sales for increasing New Customer

หลักสูตร : แนวทางการขายเชิงรุกเพื่อเพิ่มลูกค้าใหม่

“การหาลูกค้าใหม่” เป็นสิ่งสำคัญเพียงใดทางด้านการขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเศรษฐกิจปัจจุบัน แต่การที่จะได้มานั้น นักขายต้องมีสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเสียก่อน สิ่งนั้นคือ ทัศนคติการขายเชิงรุก แล้วทัศนคติและแนวทางการขายเชิงรุกนั้นคืออะไร ท่านสามารถพบคำตอบได้ในหลักสูตรนี้ ซึ่งให้แนวทางในการค้นหา สร้างโอกาส พัฒนาทักษะการขายที่จำเป็นในการที่จะเพิ่มลูกค้าใหม่ ๆ ให้แก่องค์กร พร้อมทั้งการได้เข้าใจถึงปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในการหาลูกค้าใหม่ และแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ดูรายละเอียด   

Business Research : Tools & Analysis

หลักสูตร : แนวทางการทำวิจัยธุรกิจ : เครื่องมือและการวิเคราะห์

มองเห็นภาพ แนวทาง และประเภทของงานวิจัยยุคใหม่ เรียนรู้ถึงขั้นตอนในการทำวิจัยทางการตลาดตามระเบียบวิธีวิจัย ทราบถึงเทคนิคการวิเคราะห์และทำวิจัยธุรกิจ ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ สามารถวิเคราะห์ผล และนำไปใช้เพื่อวางแผนการพัฒนาธุรกิจเพื่อเพิ่มยอดขายและผลกำไร
ดูรายละเอียด