Public Training Calendar

วันที่อบรม หลักสูตรฝึกอบรม
พุธ ที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ดูรายละเอียด
ศุกร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ดูรายละเอียด
อังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ดูรายละเอียด
ศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ดูรายละเอียด
อังคาร ที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ดูรายละเอียด
พุธ ที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ดูรายละเอียด

Brand Communication on Digital Marketing

หลักสูตร : อัปแบรนด์ให้ปัง! ด้วยกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล

ท่านจะได้เรียนรู้วิธีการทำงานของสื่อดิจิทัลแต่ละแพลตฟอร์ม และเร่งปรับวิธีการสื่อสารแบรนด์ ในสื่อใหม่ (New Media) ผ่านการสร้างการพบเห็น (Awareness) กระตุ้นการพิจารณา (Consideration) และกระตุกให้ตัดสินใจใช้สินค้าและบริการ (Conversion) ในทุกเส้นทางการบริโภคของลูกค้า (Customer Journey) ซึ่งเหมาะกับบริษัท/แบรนด์ ที่ต้องการให้สินค้าและบริการของตนเอง ทันและนำกระแสของโลกดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา หรือ ต้องการสร้างโอกาส เพิ่มยอดขาย เข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ ๆ รวมถึง รักษาลูกค้าเดิมที่มีอยู่ ให้ยังจดจำแบรนด์ได้ดีอย่างยั่งยืน
ดูรายละเอียด   

Strategic Marketing Planning

หลักสูตร : การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด

หลักสูตรที่ทำให้ท่านได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนในการสร้างแผนการตลาด ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ มุ่งเน้นการสร้างกลยุทธ์ที่สร้างสรรค์แตกต่าง และโดดเด่นเหนือคู่แข่ง รวมไปถึงการปรับแผนเพื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และการวัดประเมินผลทางการตลาดเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนในรอบถัดไป เปิดมุมมองและกรณีศึกษาแนวทางการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่น่าสนใจในยุคนี้ ซึ่งท่านจะได้นำไปประยุกต์ใช้กับแผนการตลาดของท่านได้จริง
ดูรายละเอียด   

HR Reports as a Tool to Optimize Business Performance

หลักสูตร : แนวทางการจัดทำรายงานด้านทรัพยากรมนุษย์เพื่อวิเคราะห์และวางแผน

เรียนรู้ถึงสัญญาณเตือนภัยที่ต้องสังเกตเกี่ยวกับสุขภาพในด้านต่าง ๆขององค์กร รูปแบบ ชนิดและระดับของรายงาน ระบบฐานข้อมูล และขั้นตอนต่างๆ ที่เป็นรากฐานการออกรายงาน โครงสร้างหลักของรายงาน ตลอดทั้งการตรวจสอบความถูกต้องและปัญหาอุปสรรคในการนำเสนอรายงาน
ดูรายละเอียด   

The Power of Communication for Leadership

หลักสูตร : พลังแห่งการสื่อสารสำหรับผู้นำ

หลักสูตรนี้สร้างขึ้นมาเพื่อให้เราสามารถบริหารจัดการคนและงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหัวหน้างาน ผู้จัดการ จำเป็นต้องมีการวางแผนอย่างมีเป้าหมายในการสื่อสารส่งต่อไปยังทีมงาน เพื่อโน้มน้าวและสร้างพลังของทีมงานให้มีประสิทธิผล
ดูรายละเอียด   

Finance for Non-Financial Manager: Financial Analysis and Financial Feasibility

หลักสูตร : การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ได้อยู่ในสายการเงิน

การบริหารการเงิน และงบประมาณเป็นเรื่องสำคัญ และเป็นหัวใจหลักที่สำคัญอย่างหนึ่ง ที่จะทำให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่นในองค์กร จริงอยู่ว่าในองค์กรมีผู้บริหารที่มีความรู้ความเข้าใจในด้านการเงินและงบประมาณเป็นอย่างดีอยู่แล้ว แต่การตั้งงบประมาณของผู้บริหารในแต่ละฝ่าย ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่ผู้บริหารจะต้องดำเนินการให้ถูกต้อง เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้งบประมาณในแต่ละปีของฝ่ายที่ตนเองรับผิดชอบได้
ดูรายละเอียด   

สัมมนาประจำปี : แนวโน้มเศรษฐกิจปี 2024 กับการปรับกลยุทธ์ของนักธุรกิจไทย (ฟรี)

สัมมนาประจำปี : แนวโน้มเศรษฐกิจปี 2024 กับการปรับกลยุทธ์ของนักธุรกิจไทย (ฟรี)

เมื่อโลกเปลี่ยน ในยุคที่ธุรกิจต้องปรับตัว เราจะรับมืออย่างไร? เตรียมพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลง เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก แนวโน้มเศรษฐกิจปี 2024 กับการปรับกลยุทธ์ของนักธุรกิจไทย จากกูรู ด้านเศรษฐกิจระดับประเทศ เปิดมุมมองแนวโน้มเศรษฐกิจ วิเคราะห์ผลกระทบจากวิกฤตโลก พร้อมแนวทางการวางแผนรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในปัจจุบันจนถึงอนาคต เพื่อยกระดับธุรกิจด้วยการวางกลยุทธ์ธุรกิจอย่างรอบด้าน พร้อมเรียนรู้กรณีศึกษา แลกเปลี่ยนแนวคิด มุมมองวิธีการและผลกระทบต่อองค์กรทั้งภาคธุรกิจและภาครัฐ
ดูรายละเอียด