Public Training Calendar

วันที่อบรม หลักสูตรฝึกอบรม
พุธ ที่ 8 พฤษภาคม 2567 ดูรายละเอียด
พฤหัสบดี ที่ 9 พฤษภาคม 2567 ดูรายละเอียด
พุธ ที่ 15 พฤษภาคม 2567 ดูรายละเอียด

Effective Project Management : Scope Planning & Implementation

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : การบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักการบริหารโครงการให้บรรลุประสิทธิผลทั้ง 3 ด้าน ครอบคลุมทั้งการบริหารโครงการตั้งแต่เริ่มต้นวางแผน แนวทางการทำงานปฏิบัติการจริง การบริหารทีมโครงการ ควบคุมโครงการและประเมินผล จนจบโครงการเพื่อลดปัจจัยความเสี่ยงให้มีคุณภาพสุงสุด
ดูรายละเอียด   

Marketing Analysis in Action

หลักสูตร : การวิเคราะห์ทางการตลาด

เรียนรู้ในกลยุทธ์ทางการตลาดเชิงลึก เพื่อให้นักการตลาด "รู้จริง" "ตัดสินใจได้" เกี่ยวกับภาพรวมของระบบการตลาด เพื่อเข้าใจถึงความเชื่อมโยงในการวิเคราะห์ทางการตลาด รู้จักการวิเคราะห์โมเดลกลยุทธ์ทางการตลาด ตลอดจนเครื่องมือในการวิเคราะห์การตลาด และ Action Plan พร้อมทั้ง Workshop ผ่านกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ เพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ
ดูรายละเอียด   

Advance Sale Skills: 5 Steps to Success

หลักสูตร : 5 ทักษะสู่การเป็นนักขายมือทอง

ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ธุรกิจต่าง ๆ มีการปรับตัว เปลี่ยนแปลง แข่งขันกันสูงขึ้น ด้วยจำนวนสินค้าและบริการที่มากขึ้นและลูกค้ามีทางเลือกที่หลากหลาย จากสถานการณ์รอบตัวที่เข้ามามีผลกระทบทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ที่ทำให้พฤติกรรมลูกค้าที่มีต่อการซื้อสินค้าและใช้บริการเปลี่ยนแปลงไป หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้นักขายประสบความสำเร็จด้วยกลยุทธ์การขายแบบที่ปรึกษามืออาชีพ โดยเน้นให้เกิดทักษะและเทคนิค ที่ส่งเสริมให้ผู้ขายเข้าใจและใช้กลยุทธ์การขายโน้มน้าวจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ
ดูรายละเอียด