Public Training Calendar

วันที่อบรม หลักสูตรฝึกอบรม
ศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2567 ดูรายละเอียด
ศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2567 ดูรายละเอียด

Psychology for Management & Motivating Techniques

หลักสูตร : จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงาน

เรียนรู้ศาสตร์ด้านจิตวิทยาการบริหารที่หัวหน้างานยุคใหม่ต้องมี เพื่อบริหารคนทั้งผู้ร่วมงานและทีมงาน ซึ่งมีลักษณะของอุปนิสัยที่แตกต่างกันไปให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทำงานเป็นทีม รวมถึงแนวคิดด้านการสร้างแรงจูงใจตั้งแต่การวิเคราะห์ทีมงาน ตลอดจนการใช้เครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจเพื่อมัดใจทีมงาน มีความสุขในการทำงานอย่างแท้จริง
ดูรายละเอียด   

Sales Management Best Practices

หลักสูตร : เทคนิคบริหารงานขาย ให้เป็นเลิศ

เพราะทีมขาย คือหัวใจขององค์กร ที่จะสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างกำไร และผู้ที่อยู่เบื้องหลังทีมขายที่สำเร็จ คือ หัวหน้าทีมขาย หรือผู้จัดการงานขาย ที่ต้องมีแนวคิด วิธีการ ในการบริหารจัดการทีมขาย (Sales Management) ให้เกิดผลงานขายในภาวะที่ไม่ง่ายในยุคนี้ และหากหัวหน้าทีมขาย หรือ ผู้จัดการงานขาย มีการบริหารงานขายผิดพลาด หรือขาดหลัก แนวทาง วิธีการก็จะทำให้ทีมขายไม่มียอดขาย ที่สำคัญ “ก็จะไม่รู้ด้วยว่า จะทำอย่างไร? ที่จะทำให้พนักงานขาย สร้างยอดขายให้เกิดขึ้น” ซึ่งหัวหน้างานขาย ผู้จัดการงานขาย ต้องรู้ และสามารถที่จะนำพาทีมขายของตน ไปให้ถึงเป้าหมาย
ดูรายละเอียด