Public Training Calendar

วันที่อบรม หลักสูตรฝึกอบรม
ศุกร์ ที่ 24, พฤหัสบดี ที่ 30 มกราคม 2563 ดูรายละเอียด

Modern Supervisory Development Program

โปรแกรมหลักสูตรสู่การเป็นหัวหน้างานยุคใหม่

โปรแกรมการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่นี้ เหมาะสำหรับ ผู้บริหารทุกระดับ ผู้จัดการ หัวหน้างาน ผู้บังคับบัญชาระดับต้นถึงระดับสูง หรือผู้ที่สนใจ ที่จะทำให้ท่านเข้าใจถึงบทบาท ทักษะการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ ศิลปะการสั่งงาน มอบหมายงาน การสื่อสารที่ชัดเจนแก่ทีมงาน รวมถึงการนำจิตวิทยาการบริหารมาสร้างแรงจูงใจทีมงานนำพาองค์กรสู่ความยั่งยืนต่อไป
ดูรายละเอียด