Public Training Calendar

วันที่อบรม หลักสูตรฝึกอบรม
อังคาร ที่ 9 มิถุนายน 2563 ดูรายละเอียด
พุธ ที่ 10 มิถุนายน 2563 ดูรายละเอียด
อังคาร ที่ 16 มิถุนายน 2563 ดูรายละเอียด
พุธ ที่ 17 มิถุนายน 2563 ดูรายละเอียด
อังคาร ที่ 23 มิถุนายน 2563 ดูรายละเอียด
พุธ ที่ 24 มิถุนายน 2563 ดูรายละเอียด

Effective Project Management

หลักสูตรฝึกอบรม : การบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับนักบริหารโครงการ ผู้จัดการ หัวหน้างาน ที่มุ่งความเข้าใจหลักการบริหารโครงการให้บรรลุประสิทธิผลทั้ง 3 ด้าน ครอบคลุมทั้งการบริหารโครงการตั้งแต่เริ่มต้นวางแผน แนวทางการทำงานปฏิบัติการจริง การบริหารทีมโครงการ ควบคุมโครงการและประเมินผล จนจบโครงการเพื่อลดปัจจัยความเสี่ยงให้มีคุณภาพสุงสุด
ดูรายละเอียด   

Purchasing 4.0

หลักสูตรฝึกอบรม : การจัดซื้อยุคใหม่ในโลกดิจิทัล

หลักสูตรนี้จะทำได้เห็นและเข้าใจถึงคุณค่า บทบาทหน้าที่ของงานจัดซื้อ เข้าใจว่าสินค้าและบริการที่จัดซื้อนั้นมีเป้าหมายที่แตกต่างกันอย่างไร ซึ่งส่งผลต่อการคัดเลือกผู้ขายและวิธีการบริหารการจัดซื้อ สามารถจำแนกสินค้าและบริการเป็นกลุ่ม ๆ เพื่อสามารถวางกลยุทธ์ในการบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม มีมุมมองในการบริหารผู้ขาย ซึ่งจัดว่าเป็นกลุ่มคนที่สำคัญที่สุดต่อผลงานของฝ่ายจัดซื้อและเตรียมการวางแผนสำหรับงานจัดซื้อในยุคดิจิทัลซึ่งเป็นความท้าทายในการทำธุรกิจ
ดูรายละเอียด   

Strategic Management and Planning

หลักสูตรฝึกอบรม : การบริหารและวางแผนเชิงกลยุทธ์

กูรูด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจ รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ กับหลักการการบริหารเชิงกลยุทธ์แบบลึกซึ้งและวิธีการสร้างแผนกลยุทธ์ที่ใคร ๆ ก็ทำได้ แต่ไม่ใช่ทุกคนจะทำแผนได้ดี
ดูรายละเอียด   

Sales Analysis

หลักสูตรฝึกอบรม : การวิเคราะห์การขายเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

เรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์การขายในด้านต่างๆ จากนักขายมืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็นด้านยอดขาย ผลิตภัณฑ์ ลูกค้า หรือเขตการขาย รวมทั้งเทคนิคการประเมินผลและติดตามผลการขาย เพื่อให้สามารถวิเคราะห์สาเหตุและพบแนวทางแก้ปัญหาด้านการขาย เพื่อเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ดูรายละเอียด   

The Art of Negotiation and Persuasion for Sales

หลักสูตรฝึกอบรม : ศิลปะการโน้มน้าวใจและการเจรจาต่อรองเพื่อสร้างความสำเร็จในการขาย

หลายต่อหลายครั้งที่นักขายรวมถึงฝ่ายสนับสนุนการขายมีความรู้ในตัวสินค้า และมีทักษะในการนำเสนอสินค้า เป็นอย่างดีแต่ไม่สามารถปิดการขายได้ หนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้บุคคลเหล่านั้นไม่ประสบความสำเร็จในการปิดการขาย ก็คือการขาดทักษะในการโน้มน้าวใจและเจรจาต่อรอง
ดูรายละเอียด   

Critical Thinking and Decision Making

หลักสูตรฝึกอบรม : Critical Thinking กับกลยุทธ์การตัดสินใจ

หนึ่งในทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ผู้บริหารจำเป็นต้องมี คือวิธีคิดที่จะช่วยให้ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ หลักสูตรนี้คุณจะได้เรียนรู้กระบวนการคิดแบบ Critical Thinking การวิเคราะห์สถานการณ์โดยหลีกเลี่ยงอคติ เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างข้อมูลกับข้อเท็จจริงง รวมทั้งเห็นปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทำให้สามารถตัดสินใจได้อย่างยอดเยี่ยม
ดูรายละเอียด