Public Training Calendar

วันที่อบรม หลักสูตรฝึกอบรม
ศุกร์ ที่ 6 มีนาคม 2563 ดูรายละเอียด
อังคาร ที่ 10 มีนาคม 2563 ดูรายละเอียด
พฤหัสบดี ที่ 12 มีนาคม 2563 ดูรายละเอียด
ศุกร์ ที่ 13 มีนาคม 2563 ดูรายละเอียด
จันทร์ ที่ 16, อังคาร ที่ 17 มีนาคม 2563 ดูรายละเอียด
ศุกร์ ที่ 20 มีนาคม 2563 ดูรายละเอียด
พฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม 2563 ดูรายละเอียด
อังคาร ที่ 31 มีนาคม 2563 ดูรายละเอียด

Convincing

หลักสูตรฝึกอบรม : จิตวิทยาและวาทศิลป์ในการโน้มน้าวใจ

แนวทางหรือเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อให้องค์กรพัฒนาศักยภาพในการทำงานกับทีมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงานเกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันหรือสร้างการทำงานอย่างเต็มใจ ทำให้งานสำเร็จอย่างมีประสิทธิผล ขณะที่ในอีกมุมหนึ่งนั้นศิลปะการโน้มน้าวใจ ก็ใช้ได้กับลูกค้าและคู่เจรจาทางธุรกิจเช่นกัน ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเสนองานต่อลูกค้าและคู่ค้าขององค์กรให้มากยิ่งขึ้น
ดูรายละเอียด   

Blue Ocean Strategy

หลักสูตรฝึกอบรม : กลยุทธ์น่านน้ำสีคราม

Blue Ocean Strategy เป็นกลยุทธ์การบริหารจัดการในการสร้างความต้องการหรืออุปสงค์ขึ้นมาใหม่ (Demand Creation) โดยจะไม่มุ่งเน้นการแข่งขันเป็นหลัก แต่จะให้ความสนใจกับความต้องการที่แอบแฝงอยู่ของกลุ่มลูกค้า และกลุ่มที่ยังไม่ใช่ลูกค้าของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน โดยจะสร้างสินค้าและบริการที่เพิ่มคุณค่าให้กับผู้บริโภค และในขณะเดียวกันก็จะต้องสามารถลดต้นทุนในส่วนที่ไม่จำเป็นขององค์กรออกด้วย อันจะเป็นแนวทางหนึ่งของการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน
ดูรายละเอียด   

The New Way of Marketing

หลักสูตรฝึกอบรม : วิถีใหม่การตลาด

โลกการตลาดในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ที่มุ่งเน้นบูรณาการทุกเครื่องมือการตลาดมาเชื่อมโยงทั้ง Online และ Offline เข้าด้วยกัน และจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าเพื่อให้มีข้อมูลลูกค้าในทุกมิติ
ดูรายละเอียด   

Marketing to Build Customer Loyalty

หลักสูตรฝึกอบรม : สร้างสรรค์การตลาดสู่ความภักดีด้วยใจ

พฤติกรรมผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สินค้าหรือบริการที่จำหน่ายแทบไม่แตกต่างกัน ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้กลายเป็นตัวเร่งให้ปรับกลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าเชื่อมโยงไปสู่การสร้างประสบการณ์จริงและบริหารประสบการณ์
ดูรายละเอียด   

6 Managerial Skills for Top Manager

หลักสูตรฝึกอบรม : 6 ทักษะด้านการบริหารสำหรับสุดยอดผู้จัดการ

"หลักสูตรสำหรับการพัฒนาทักษะด้านการจัดการที่จำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการเป็นผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือผู้บริหารที่เปี่ยมพร้อมด้วยทักษะที่สำคัญอย่างรอบด้าน ใน 6 ประการ ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านการวางแผนงานและการบริหารเวลา, การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ, การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพงาน, การบริหารการเปลี่ยนแปลง, การบริหารทีมและการบริหารความขัดแย้ง"
ดูรายละเอียด   

Logical & Systems Thinking

หลักสูตรฝึกอบรม : ทักษะความคิดเชิงเหตุผลและการคิดเชิงระบบ

ปัญหาที่เกิดขึ้น หากผู้บริหาร มีความสามารถในการคิดเชิงระบบ กล่าวคือ มองเห็นความเชื่อมโยงและปฏิสัมพันธ์ ขององค์ประกอบต่างๆ ในระบบ ก็จะสามารถตัดสินใจจัดการกับองค์ประกอบต่างๆ ได้อย่างมีเหตุผล ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรต่างๆ โครงสร้าง กฎระเบียบ วิธีการ ฯลฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่องค์กรมุ่งหวัง
ดูรายละเอียด   

Sales Management 2020

หลักสูตรฝึกอบรม : การจัดการการขายเพื่อรักษาฐานลูกค้า

เปลี่ยนจากวิถีขายแบบเดิมที่เน้นการขายสินค้าก่อน สู่การค้นหาสิ่งที่ลูกค้าต้องการจริงๆ ก่อนจะนำเสนอ และวิธีการแก้ไขปัญหาที่สนองตอบความต้องการของลูกค้าตลอดจนวิธีเสนอขายที่ลูกค้าจะไม่ปฏิเสธเรา
ดูรายละเอียด   

Leagile (Lean + Agile) Management

Leagile (Lean + Agile) Management

เข้าสู่การสร้างนวัตกรรมของธุรกิจและกระบวนการ โดยการปรับใช้ Leagile (Lean + Agile) ในการตอบสนองต่อสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำงานน้อยให้ได้มากและทำงานง่ายๆ นั้นทำอย่างไร? ค้นหาจุดเด่น จุดด้อย เพื่อมอบสิ่งที่ใช่ ให้ลูกค้าได้รับคุณค่าที่แท้จริงอย่างรวดเร็ว (Deliver Value Early)
ดูรายละเอียด