Public Training Calendar

วันที่อบรม หลักสูตรฝึกอบรม
อังคาร ที่ 10 มีนาคม 2563 ดูรายละเอียด

Blue Ocean Strategy

หลักสูตรฝึกอบรม : กลยุทธ์น่านน้ำสีคราม

เรียนรู้เครื่องมือและแนวทางการสร้างกลยุทธ์ Blue Ocean Strategy อย่างถูกต้องและลึกซึ้งกับวิทยากรที่ผ่านการรับรอง (Certified Practitioner) ท่านจะสามารถนำเครื่องมือของ Blue Ocean Strategy ไม่ว่าจะเป็น ERRC Grid 6 แนวทางในการสร้างนวัตกรรมเชิงคุณค่า Strategic Canvas ฯ มาประยุกต์ใช้กับองค์กรได้จริง
ดูรายละเอียด