Public Training Calendar

วันที่อบรม หลักสูตรฝึกอบรม
พุธ ที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ดูรายละเอียด
พฤหัสบดี ที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ดูรายละเอียด
อังคาร ที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ดูรายละเอียด
พุธ ที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ดูรายละเอียด
พุธ ที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ดูรายละเอียด
พฤหัสบดี ที่ 21, ศุกร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ดูรายละเอียด
อังคาร ที่ 26, พุธ ที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ดูรายละเอียด
พฤหัสบดี ที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ดูรายละเอียด
ศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ดูรายละเอียด

Sales Analysis

หลักสูตรฝึกอบรม : การวิเคราะห์การขายเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

เรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์การขายผ่านมุมมองต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านยอดขาย ด้านผลิตภัณฑ์ หรือด้านลูกค้า พร้อมทั้งกรณีศึกษาจากที่ต่างๆ และฟังประสบการณ์ตรงจากนักขายมืออาชีพ
ดูรายละเอียด   

Logical & Systems Thinking

หลักสูตรฝึกอบรม : ทักษะความคิดเชิงเหตุผลและการคิดเชิงระบบ

ปัญหาที่เกิดขึ้น หากผู้บริหาร มีความสามารถในการคิดเชิงระบบ กล่าวคือ มองเห็นความเชื่อมโยงและปฏิสัมพันธ์ ขององค์ประกอบต่างๆ ในระบบ ก็จะสามารถตัดสินใจจัดการกับองค์ประกอบต่างๆ ได้อย่างมีเหตุผล ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรต่างๆ โครงสร้าง กฎระเบียบ วิธีการ ฯลฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่องค์กรมุ่งหวัง
ดูรายละเอียด   

Agile Management

หลักสูตรฝึกอบรม : การบริหารงานแบบคล่องตัว

เคยไหม? ที่เจองานหลาย ๆ งานแล้วงานเสร็จล่าช้า ไม่ตรงตามกำหนด งบประมาณบานปลายทีมงาน ทำงานยุ่งทำงานไม่เสร็จกับทีมงานที่ว่างไม่รู้ จะทำอย่างไร? จะรักษา balance ในการ ทำงานของทีมงานได้อย่างไร? เพื่อ จัดการกับปัญหาเหล่านี้ แนวคิด Agile จึงถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการวางแผน และทำงานไปทีละนิดๆ และค่อย ๆ ประเมินว่าไปต่อดีหรือถูกทางไหม แล้วจึงเดินหน้าต่อ นั่นหมายถึงการ กำหนดเป้าระยะสั้นและค่อยเป็น ค่อยไป เมื่อเจอปัญหาหรือเกิดการ เปลี่ยนแปลงจะสามารถรับมือ แก้ไข ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น
ดูรายละเอียด   

Strategic Planning and Policy Implementation

หลักสูตรฝึกอบรม : การคิดเชิงกลยุทธ์ การกำหนด และนำแผนฯสู่การปฏิบัติ ความท้าทายของ การบริหารจัดการในศตวรรษที่ 21 และในยุค Information Age

เรียนรู้ขั้นตอนการทำแผนกลยุทธ์ วิธีคิดในการสร้างแผนกลยุทธ์ที่ดี ตลอดจนแนวทางการบริหารแผนเพื่อนำแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติการ รวมถึงขั้นตอนการวัดและการกำกับแผน
ดูรายละเอียด   

Formulating Marketing Strategies

หลักสูตรฝึกอบรม : สร้างสรรค์กลยุทธ์การตลาดสู่ความสำเร็จ

การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เป็นหัวใจสำคัญของการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ดังนั้นทุกองค์กรควรมีการพัฒนาศักยภาพของนักการตลาดที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนทำให้สินค้าหรือการบริการ ขายได้และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง อีกทั้งสร้างผลกำไรให้กับองค์กร
ดูรายละเอียด   

Blueprint for Change

หลักสูตรฝึกอบรม : การออกแบบเครื่องมือและกลยุทธ์การบริหารการเปลี่ยนแปลง

Blueprint for Change เครื่องมือหนึ่งที่นํามาใช้ในการเสริมสร้างและยกระดับขีดสมรรถนะขององค์กร (Organizational Capability) ไม่ว่าจะเป็นการ เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน, Competency ของคนให้สอดคล้องกับวิธีการทำงาน
ดูรายละเอียด   

Strategic Marketing Planning

หลักสูตรฝึกอบรม : การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด

หลักสูตรที่ทำให้ท่านได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนในการสร้างแผนการตลาด ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบและจะทำให้ท่านปรับเปลี่ยนแนวคิด จากการทำแผนการตลาดแบบธรรมดาสู่แนวทางการทำการตลาดอย่างมีกลยุทธ์ที่ชัดเจน
ดูรายละเอียด   

Visual Thinking for Business Communication

หลักสูตรฝึกอบรม : คิดด้วยภาพสร้างสรรค์สื่อสารแบบใหม่ทางธุรกิจ

การสื่อสารในเชิงธุรกิจที่ดีและมีประสิทธิภาพจะส่งผลดีต่อประสิทธิผลขององค์กรทั้งการสื่อสารภายใน และภายนอกองค์กร รูปแบบในการสื่อสารแห่งโลกอนาคต Visual Thinking นั้นไม่ใช่แค่การฝึกวาดภาพ แต่เป็นการใช้ภาพวาดเพื่อสื่อความหมายของการคิดแทนการเขียนเป็นตัวหนังสือ ประโยค หรือถ้อยคำ ช่วยเพิ่มการจดจำในเรื่องที่สื่อออกไปมากกว่าตัวอักษรจะสามารถการจัดระเบียบความคิด และอธิบายผ่านภาพได้อย่างเข้าใจ ตรงเป้าหมายและชัดเจนที่สุด
ดูรายละเอียด   

Process Mapping : How to Create Work Flow and Work Improvement

หลักสูตรฝึกอบรม : การทำ Process Mapping เพื่อสร้างผังงานและเพิ่มพูนประสิทธิภาพงาน

เรียนรู้ขั้นตอนการสร้าง Process Mapping ด้วยการหาการไหลของงานและกระบวนการสร้างคุณค่าหรือสายธารคุณค่า และการพัฒนาการไหลของงานและวิธีการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ดูรายละเอียด