Public Training Calendar

วันที่อบรม หลักสูตรฝึกอบรม
พุธ ที่ 1 เมษายน 2563 ดูรายละเอียด
พฤหัสบดี ที่ 2 เมษายน 2563 ดูรายละเอียด
พุธ ที่ 29 เมษายน 2563 ดูรายละเอียด

Marketing Analysis in Action

หลักสูตรฝึกอบรม : การวิเคราะห์ทางการตลาด

เรียนรู้ในกลยุทธ์ทางการตลาดเชิงลึก เพื่อให้นักการตลาด "รู้จริง" "ตัดสินใจได้" เกี่ยวกับภาพรวมของระบบการตลาด เพื่อเข้าใจถึงความเชื่อมโยงในการวิเคราะห์ทางการตลาด รู้จักการวิเคราะห์โมเดลกลยุทธ์ทางการตลาด ตลอดจนเครื่องมือในการวิเคราะห์การตลาด และ Action Plan พร้อมทั้ง Workshop ผ่านกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ เพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ
ดูรายละเอียด   

Communication Power for Manager

หลักสูตรฝึกอบรม : พลังแห่งการสื่อสารสำหรับผู้จัดการ

พลังของการสื่อสารนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นมากสำหรับการเป็นหัวหน้างาน เพราะต้องใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ทุกๆ วันในการทำงาน ดังนั้นหลักสูตร Communication Power for Manager นี้จึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เราสามารถบริหารจัดการคน และงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหัวหน้างาน ผู้จัดการ จำเป็นมีการวางแผนอย่างมีเป้าหมายในการสื่อสารส่งต่อไปยังทีมงาน เพื่อโน้มน้าวและสร้างพลังของทีมงานให้มีประสิทธิผล
ดูรายละเอียด   

Reskill Team Management for Supervisory

หลักสูตรฝึกอบรม : ทักษะสมัยใหม่สำหรับหัวหน้างานในการบริหารทีมงาน

เมื่อโลกแห่งเทคโนโลยีเข้ามา Disrupt องค์กรมากขึ้นแทบจะทุกนาที เราจำเป็นต้องลุกขึ้นมา Up Skill ตัวเองให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ “Reskill” จึงเป็นหัวใจสำคัญเปรียบเสมือนเป็นทางออกในการบริหารทีมงานยุคใหม่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness)
ดูรายละเอียด