Public Training Calendar

วันที่อบรม หลักสูตรฝึกอบรม
พฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม 2563 ดูรายละเอียด
ศุกร์ ที่ 24, พฤหัสบดี ที่ 30 มกราคม 2563 ดูรายละเอียด
อังคาร ที่ 28 มกราคม 2563 ดูรายละเอียด
พฤหัสบดี ที่ 30 มกราคม 2563 ดูรายละเอียด

5 Strategic Thinking Enhancements

หลักสูตรฝึกอบรม : 5 รูปแบบการคิดเชิงกลยุทธ์

เรียนรู้สุดยอดแนวคิดเชิงกลยุทธ์ที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกและควรค่าแก่การเรียนรู้ และรู้จักนำวิธีคิดเหล่านั้นมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น 1)Paradigm Shift 2) VISION 3)Scenario Planning 4)Game Theory และ 5)Innovation Thinking
ดูรายละเอียด   

Modern Supervisory Development Program

โปรแกรมหลักสูตรสู่การเป็นหัวหน้างานยุคใหม่

โปรแกรมการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่นี้ เหมาะสำหรับ ผู้บริหารทุกระดับ ผู้จัดการ หัวหน้างาน ผู้บังคับบัญชาระดับต้นถึงระดับสูง หรือผู้ที่สนใจ ที่จะทำให้ท่านเข้าใจถึงบทบาท ทักษะการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ ศิลปะการสั่งงาน มอบหมายงาน การสื่อสารที่ชัดเจนแก่ทีมงาน รวมถึงการนำจิตวิทยาการบริหารมาสร้างแรงจูงใจทีมงานนำพาองค์กรสู่ความยั่งยืนต่อไป
ดูรายละเอียด   

Proactive Sales for increasing New Customer

หลักสูตรฝึกอบรม : แนวทางการขายเชิงรุกเพื่อเพิ่มลูกค้าใหม่

“การหาลูกค้าใหม่” เป็นสิ่งสำคัญเพียงใดทางด้านการขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเศรษฐกิจปัจจุบัน แต่การที่จะได้มานั้น นักขายต้องมีสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเสียก่อน สิ่งนั้นคือ ทัศนคติการขายเชิงรุก แล้วทัศนคติและแนวทางการขายเชิงรุกนั้นคืออะไร ท่านสามารถพบคำตอบได้ในหลักสูตรนี้ ซึ่งให้แนวทางในการค้นหา สร้างโอกาส พัฒนาทักษะการขายที่จำเป็นในการที่จะเพิ่มลูกค้าใหม่ๆ ให้แก่องค์กร พร้อมทั้งการได้เข้าใจถึงปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในการหาลูกค้าใหม่ และแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ดูรายละเอียด   

Excellent Supervisory Skill

หลักสูตรฝึกอบรม : ศิลปะการเป็นหัวหน้างาน

เรียนรู้บทบาทของการเป็นหัวหน้างานทั้งแนวคิดและเทคนิคต่างๆ ในการบริหารงาน ตลอดจนทราบถึง บทบาทในการสั่งงาน สอนงาน และมอบหมายงาน การกำหนดเป้าหมาย และวางแผนในการทำงานเพื่อให้ทีมงานของตนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้วยศาสตร์และศิลป์ในการบริหารคนแบบต่างๆ ที่หัวหน้างานยุคใหม่ต้องมี
ดูรายละเอียด