Training Course

หลักสูตรลิขสิทธิ์ Signature Courses

The 360 degree Marketing Program ©

โปรแกรมการตลาดพื้นฐานแบบ 360 องศา

สุดยอดโปรแกรมเพื่อพัฒนานักการตลาดยุคใหม่ ที่จะเรียนรู้หลักการบริการ ตลาด อย่างครบเครื่อง ทุกมุมมอง ทุกมิติทางการตลาด ที่นักการตลาด ปัจจุบันต้องรู้ ในโปรแกรมการตลาด 360 องศา (The 360 degree Marketing Program) เรียนรู้วิธีวิเคราะห์การสื่อสารทางการตลาดจากกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ เพื่อพัฒนากลยุทธ์ทางการสื่อสารทางการตลาดแนวใหม่ ไปสู่กระบวนการสร้างเป็นแผนงานที่เป็นรูปธรรมและสามารถใช้เครื่องมือและ เทคนิคการสื่อสารการตลาดต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

 1. ให้ผู้อบรมได้เข้าใจหลักของการสื่อสารการตลาด
 2. ให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้วิธีวิเคราะห์การสื่อสารทางการตลาด
 3. รู้จักการพัฒนากลยุทธ์ทางการสื่อสารทางการตลาดแนวใหม่ สู่กระบวนการสร้างเป็นแผนงานต่อไป
 4. สามารถใช้เครื่องมือและเทคนิคการสื่อสารการตลาดต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่แท้จริง

 

เนื้อหาการอบรม

Module 1: 360 degree Marketing Management

 เข้าใจถึงหลักแนวคิดการตลาดใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ทันกับยุคสมัย พร้อมเรียนรู้เทคนิคต่างๆ ในการวิเคราะห์ทางการตลาดอย่างได้ผล รวมถึงการใช้เครื่องมือทางตลาด และกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด

 • แนวคิดการบริหารการตลาดสมัยใหม่ บริหารตลาดในภาพรวม
 • เทคนิคการวิเคราะห์ตลาดเพื่อมองหาโอกาสทางการตลาด
 • เทคนิคการวิเคราะห์การแข่งขันทางการตลาด
 • การกำหนดส่วนแบ่งตลาด กลุ่มเป้าหมายและตำแหน่งทางการตลาด (S-T-P Marketing Process)
 • ส่วนประสมทางการตลาด The 4 P's & 4C's of the Marketing Mix
 • แนวทางการสร้างกำไรทางการตลาด
 • การสร้างความแตกต่างทางการตลาด

Module 2: Marketing Communication

     เรียนรู้ถึงแนวทางการสื่อสารทางการตลาด และอะไรคือการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร การใช้เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดให้เกิดประสิทธิผล ตลอดจนการใช้กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบต่างๆ

 • การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC)
 • องค์ประกอบและวัตถุประสงค์ของ IMC
 • ประเภทของเครื่องมือสื่อสารทางการตลาด
 • กลยุทธ์การโฆษณา
 • กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย
 • การทำ Marketing PR และ Event Marketing
 • เทคนิคการสื่อสารการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายและลดต้นทุนการขาย

Module 3: Customer Relationship Management

     หลักการสร้างสัมพันธภาพระยะยาวกับลูกค้า การสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า การใช้แนวทาง CRM ในภาคปฏิบัติจริง ตลอดจนให้ผู้เข้าโปรแกรมได้เข้าใจถึงแนวคิด CEM ด้วย

 • แนวคิดในการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วย CRM
 • เครื่องมือต่างๆ ในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
 • CRM - in – Action
 • การบริหารประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experiential Management : CEM)
 • การสร้างประสบการณ์ผ่านเหตุการณ์น่าประทับใจ (Moment of Truth : M.O.T.)

Module 4: Product, Branding and Pricing Strategy

     เข้าใจความหมายของ Brand และการสร้าง Brand ตั้งแต่แนวคิดจนถึงขั้นตอนต่างๆ ในการสร้าง Brand ให้เข้มแข็ง และประเด็นปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการปฏิบัติจริง

 • การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ (Product Management)
 • การจัดการผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product Management)
 • กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ (Strategic Brand Management)
 • กลยุทธ์ราคาเพื่อสร้างกำไร (Strategic Pricing for Profitability)
 • เทคนิคในการกำหนดราคา
 • การบริหารจัดการราคาเพื่อให้ได้กำไรสูงสุด

Module 5: Sales Growth Strategy

     บทบาทหน้าที่ของนักการตลาดที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับด้านการขาย เรียนรู้แนวทางการทำตลาดเพื่อหาหนทางเพิ่มยอดขายแก่องค์กร การทำตลาดภายใต้ ภาวะการแข่งขัน รวมถึงการบริหารที่เกี่ยวเนื่องการการขาย

 • กระบวนการวางแผนการตลาดและการขายอย่างเป็นระบบ
 • หลักการบริหารการขายยุคใหม่
 • การบริหารลูกค้ารายหลัก (KAM)
 • ฝ่ายการตลาดจะทำงานร่วมกับฝ่ายขายให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดได้อย่างไร
 • หน้าที่ฝ่ายการตลาดกับหน่วยงานขาย
 • การทำตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย
 • กลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาด