Training Course

หลักสูตรลิขสิทธิ์ Signature Courses

Project Management ©

หลักการบริหารโครงการ

การบริหารจัดการงานโครงการนั้น  ผู้จัดการโครงการทุกคนล้วนมุ่งหวังที่จะจัดการงานโครงการนั้นๆให้บรรลุเป้าหมายหลัก 3 ประการ คือ

 1. ทำงานโครงการนั้นให้ทันเวลา (Time) 
 2. ทำงานโครงการนั้นให้ได้ผลตอบแทนคุ้มค่าภายใต้ต้นทุนที่ต่ำที่สุด (Cost) 
 3. ทำงานให้บรรลุขอบเขตของเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ (Scope Goal)

ซึ่งการที่เราจะสามารถบริหารโครงการให้ได้ผลดังกล่าว ย่อมขึ้นกับปัจจัยแวดล้อมมากมาย (Project Variables) โดยต้องพึ่งการวางแผนที่ดี เพื่อนำสู่การสร้างระบบงาน Workflow งานที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ  และจัดตารางการควบคุมทั้งด้านต้นทุนและคุณภาพได้เป็นอย่างดีภายใต้ความเสี่ยงต่างๆ

โปรแกรมหลักสูตรนี้จึงต้องการให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจหลักในการบริหารโครงการให้บรรลุประสิทธิผลทั้ง 3 ด้านดังกล่าวได้อย่างแท้จริง  ตลอดทั้งสามารถบริหารโครงการตั้งแต่เริ่มต้นวางแผน  จนถึงแนวทางการทำงานปฏิบัติการจริง บริหารทีมโครงการ  ควบคุมโครงการ ประเมินผล จนจบโครงการ

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจแนวคิดของการบริหารโครงการอย่างเป็นระบบ
 2. เรียนรู้การบริหารโครงการให้เกิดประสิทธิผลอย่างเป็นขั้นเป็นตอนทั้ง 5 เฟส
 3. ให้ผู้เข้าอบรมสามารถกำหนดโครงการ เป้าหมาย และวางแผนโครงการได้
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารเวลาให้ทันตามกำหนด  และจัดขั้นตอนในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถคำนวณและบริหารต้นทุนของโครงการ ได้อย่างมีหลักการ

 

เนื้อหาการอบรม

 • แนะนำเกี่ยวกับ Project Management กับบริหารที่มีประสิทธิภาพ
 • การแบ่งการบริหารโครงการเป็น 5 เฟส
 • การเริ่มโครงการ (Project Definition)
 • การวางแผนโครงการ (Project Planning)
 • การดำเนินงานและการจัดลำดับงานในโครงการ (Project Scheduling)
 • ความสำเร็จหรือล้มเหลววัดได้จากเป้าประสงค์ 3 ด้าน (เวลา,ขอบเขต,งบประมาณค่าใช้จ่าย)
 • เรียนรู้การวางแผน การจัดงานย่อย (Work Breakdown Structure)
 • การจัดตารางความรับผิดชอบ (Linear Responsibility Matrix)
 • การจัดกำหนดการและควบคุมให้ได้ตามแผนทั้งในด้านกรอบของเวลาและงบประมาณ
 • การใช้หลักการของ Critical Chain นำมาประยุกต์ในการควบคุมโครงการสมัยใหม่