Training Course

หลักสูตรลิขสิทธิ์ Signature Courses

6 Managerial Skills for Top Manager ©

6 ทักษะด้านการบริหารสำหรับสุดยอดผู้จัดการ

หลักสูตรสำหรับการพัฒนาทักษะด้านการจัดการที่จำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการเป็นผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือผู้บริหารที่เปี่ยมพร้อมด้วยทักษะที่สำคัญอย่างรอบด้าน ใน 6 ประการ ซึ่งแบ่งเป็น 2 หมวดใหญ่ คือ ด้านการบริหารงาน และด้านการบริหารคน โดยทางเราได้คัดสรรทักษะที่สำคัญ ที่องค์กรใหญ่ๆ หลายแห่งได้กำหนดให้เป็นความสามารถที่จำเป็นสำหรับผู้จัดการ กล่าวคือ

     หมวดด้านการบริหารงาน

 1. ทักษะด้านการวางแผนงานและการบริหารเวลา
 2. ทักษะการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
 3. ทักษะด้านการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพงาน

     หมวดด้านการบริหารคน

 1. ทักษะด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง
 2. ทักษะด้านการบริหารทีม
 3. ทักษะด้านการบริหารความขัดแย้ง

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมงานอบรมสัมมนาจะได้เรียนรู้ทักษะทั้ง 6 ประการนี้ ในระยะเวลา 2 วันเต็ม

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจและทราบถึงว่าการเป็นผู้บริหาร  จำเป็นต้องพัฒนาทักษะด้านการบริหารอย่างไรสู่การเป็นหัวหน้าหรือผู้จัดการที่เปี่ยมประสิทธิผล
 2. เรียนรู้ทักษะการบริหารในแต่ละด้านที่จำเป็นอย่างชัดเจน
 3. เข้าใจที่จะใช้ทักษะด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับบทบาทการเป็นผู้บริหารของตน
 4. เพื่อเติมเต็มความสามารถในทักษะด้านการบริหารต่าง ๆ อย่างรอบด้านและครบถ้วน

 

เนื้อหาการอบรม

วันแรก

ทักษะด้านการบริหารที่จำเป็นสำหรับการเป็นสุดยอดผู้จัดการ

 • การจัดการทางการผลิต การตลาด การเงิน และ การบริการ
 • ทักษะด้านเทคนิค ด้านมนุษย์ ด้านความคิด

ทักษะด้านการวางแผนงานและการบริหารเวลา

 • แผนสามระดับกับผู้บริหาร
 • ทำหนึ่งวันให้มากกว่า 24 ชั่วโมง : เทคนิคที่ผู้จัดการต้องรู้
 • กฏเกณฑ์สู่ความสำเร็จในการบริหารเวลา

ทักษะด้านการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ

 • แก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมืออาชีพ
 • ปัญหาที่ผู้จัดการพบบ่อยและต้องตัดสินใจ
 • รับมือและแก้ปัญหาด้วยการมองแง่ดี

ทักษะด้านการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพงาน

 • แนวคิดเกี่ยวกับการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
 • แนวคิดเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพงาน
 • ECRS เครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงคุณภาพงาน

--------------------------------------------------------------------------------

วันที่สอง

ทักษะด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง

 • ผู้บริหารกับการกำหนดPositioning ในความเปลี่ยนแปลง
 • เป้าหมายและแผนการเปลี่ยนแปลงองค์กร
 • การบริหารงานเชิงกลยุทธ์: ปัจจัยความสำเร็จในการบริหารการเปลี่ยนแปลง

ทักษะด้านการบริหารทีม

 • สร้างทีมให้เป็นทีม
 • บริหารการพัฒนาทีมสู่ประสิทธิภาพสูงสุด (Optimum point)

ทักษะด้านการบริหารความขัดแย้ง

 • บริหารความขัดแย้งทางความคิด กรณีที่ผู้บริหารไม่ควรละเลย
 • การจัดการความขัดแย้งในองค์กร : ขัดแย้งระหว่างบุคคลในทีมงาน
 • เทคนิคการป้องกันความขัดแย้ง

สรุปภาพรวมการพัฒนาทักษะทั้ง 6 ด้านเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหาร

 • การมองเป้าหมายใหญ่คือ ภารกิจสำคัญของยอดนักบริหาร
 • ลับมีดให้คม : การพัฒนาทักษะอย่างสม่ำเสมอ