Training Course

หลักสูตรลิขสิทธิ์ Signature Courses

7 Steps to Sales Success ©

7 ขั้นตอนการขายสู่ความสำเร็จ

การขายที่ดีต้องมีระบบ  มีขั้นตอน จึงจะทำให้การขายประสบความสำเร็จ หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้นักขายได้เข้าใจเทคนิคและรายละเอียดต่างๆ ที่นำมาสู่ความสำเร็จดังกล่าวใน 7 ขั้นตอนที่สำคัญในงานขาย

 

วัตถุประสงค์

 1. เรียนรู้หลักการที่สำคัญในการสร้างยอดขายหน้าร้านค้าให้ได้ตามเป้าหมาย
 2. เรียนรู้เทคนิคในการขยายฐานลูกค้าเพื่อนำเสนอสินค้าได้อย่างโดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่งขัน
 3. เรียนรู้ถึงเทคนิคค้นหาปัจจัยที่แท้จริงที่ลูกค้าใช้ในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ
 4. เรียนรู้เทคนิคในการสร้างโอกาสในการขายสินค้าและบริการ
 5. เรียนรู้เทคนิคในการขยายฐานลูกค้า
 6. เพิ่มโอกาสของความสำเร็จในอาชีพงานขาย 

 

เนื้อหาการอบรม

-  เข้าใจหลักการพื้นฐานของการขายสมัยใหม่

-  แบบวิธีและขั้นตอนการขายแบบเป็นระบบ

-  วิธีมองการขายที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าและบริษัท

-  7 ขั้นตอนการขายสู่ความสำเร็จ

 1. การเปิดใจลูกค้าก่อนการขายสินค้าและบริการ
 2. บุคลิกภาพที่สร้างความสำเร็จในการขายสินค้าหน้าร้าน
 3. การค้นหาปัจจัยที่แท้จริงในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ
 4. การนำเสนอขายอย่างไรให้ได้ยอดและประทับใจลูกค้า
 5. การสร้างความน่าเชื่อถือในการนำเสนอขายสินค้า และ"Workshop การนำเสนอขายสินค้าให้ประสบความสำเร็จ" 
 6. การขจัดข้อโต้แย้งในการขาย "เมื่อลูกค้าถามถึงจุดด้อยของสินค้า" 
 7. เทคนิคการปิดการขาย

-  การขายแบบเป็นคู่ค้าของลูกค้าในระยะยาว

-  ขั้นตอนการขายสำหรับลูกค้าที่มีกำลังซื้อลดลง