Training Course

หลักสูตรลิขสิทธิ์ Signature Courses

Sales Strategy for Increasing New Customer ©

กลยุทธ์การขายเพื่อเพิ่มลูกค้าใหม่

"การหาลูกค้าใหม่" เป็นสิ่งสำคัญยิ่งทางด้านการขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน แต่การที่จะได้ลูกค้าใหม่มานั้น นักขายจะต้องเรียนรู้สิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการขายเสียก่อน สิ่งนั้นก็คือ กลยุทธ์ในการนำเสนอและเทคนิคต่างๆ ในการขาย แนวทางในการค้นหา การสร้างโอกาส และการพัฒนาทักษะการขายที่จำเป็นในการเพิ่มลูกค้าใหม่ๆ ให้แก่องค์กร พร้อมทั้งการเข้าใจถึงปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นในการหาลูกค้าใหม่และแนวทางการแก้ไขเมื่อเกิดปัญหา

 

วัตถุประสงค์

  1. สามารถพัฒนาแนวคิดในการขายเพื่อเพิ่มลูกค้าใหม่
  2. เรียนรู้เทคนิคต่างๆในการเพิ่มลูกค้าใหม่
  3. สามารถนำกลยุทธ์และเทคนิคต่างๆ มาใช้ในการพัฒนาการขายเพื่อเพิ่มลูกค้ารายใหม่ๆ

 

เนื้อหาการอบรม

O ทำไมลูกค้าใหม่จึงมีความสำคัญ

O แนวทางการพัฒนาการขายเพื่อเพิ่มลูกค้าใหม่

O เทคนิคการหาช่องทางการขายเพื่อเพิ่มลูกค้าใหม่

O เทคนิคการหาลูกค้าใหม่ในแบบต่างๆ อาทิเช่น

  • แบบ 4 Boxes 
  • แบบช้างเผือก
  • แบบ Market Share Method
  • แบบ Key Selling point 
  • แบบ Universe
  • แบบ Competitor's

O เตรียมตัวในการติดต่อลูกค้ารายใหม่

O เทคนิคการนำเสนอและการปิดการขายสำหรับลูกค้าใหม่

O ผลกระทบทางการเงินเมื่อมีลูกค้าใหม่

O กลยุทธ์แนวทางการแก้ไขข้อผิดพลาดในการสร้างลูกค้าใหม่