Training Course

หลักสูตรลิขสิทธิ์ Signature Courses

Excellent Supervisory Skill ©

ศิลปะการเป็นหัวหน้างาน

เรียนรู้บทบาทของการเป็นหัวหน้างานทั้งแนวคิดและเทคนิคต่างๆในการบริหารงาน ตลอดจนทราบถึงบทบาทในการสั่งงาน สอนงาน และมอบหมายงาน การกำหนดเป้าหมายและวางแผนในการทำงานเพื่อให้ทีมงานของตนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บทบาทและเทคนิคที่ผู้นำ ผู้จัดการ ผู้บริหารขององค์กรควรรู้ ด้วยศาสตร์และศิลป์ในการบริหารคนแบบต่างๆ ที่หัวหน้างานยุคใหม่ต้องมี ตั้งแต่การบังคับบัญชา สั่งงาน มอบหมายงาน การสื่อสาร และการควบคุมงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน บริหารคน รวมถึงศิลปะและคุณลักษณะของการเป็นผู้บริหารที่ดี

วัตถุประสงค์

 1. ทราบถึงบทบาทของการเป็นหัวหน้ายุคใหม่
 2. เรียนรู้เทคนิคการสั่งงาน มอบหมายงาน และสื่อสารงานกับทีมงาน
 3. เรียนรู้การพัฒนาคุณลักษณะของหัวหน้างาน หรือผู้บริหารที่เปี่ยมประสิทธิผล

เนื้อหาการอบรม

ศิลปะการบริหาร จัดการ

 • หลักคิดเชิงกลยุทธ์ เพื่อปรับปรุงการทำงาน
 • ความเข้าใจเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
 • การวางแผน ติดตามงาน และประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน

ศิลปะการนำองค์กร

 • ความเข้าใจพฤติกรรมของทีมงาน การนำคนแบบต่างๆ
 • การนำ 4 บทบาท (การให้คำปรึกษา/การโค้ช/การสอนงาน/การจัดการ)
 • การมอบหมายงาน
 • การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

ศิลปะการแก้ปัญหา และการตัดสินใจ

 • การวิเคราะห์สถานการณ์ ความเข้าใจเรื่อง ประเด็นปัญหา และวิกฤต    
 • การวิเคราะห์ และสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหา
 • เทคนิคการระดมสมองเพื่อการตัดสินใจร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ