Training Course

หลักสูตรลิขสิทธิ์ Signature Courses

5 Strategic Thinking Enhancements ©

5 รูปแบบการคิดเชิงกลยุทธ์

ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบันคิดอย่างไร คำตอบคือ ผู้บริหารเหล่านั้น ล้วนเป็นนักคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinker) แนวคิดเชิงกลยุทธ์ได้ถูกพัฒนามาต่อเนื่องจากอดีตกาล และมีหลายแนวคิดที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างสูงว่าเป็นสุดยอดแนวคิดที่เราควรเรียนรู้ และรู้จักใช้วิธีคิดเหล่านั้น ซึ่งในหลักสูตรนี้ได้คัดสรร 5 รูปแบบวิธีคิดเชิงกลยุทธ์ที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งมานำเสนอ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจและทราบถึงหลักการคิดเชิงกลยุทธ์ที่ผู้บริหารควรมีเพื่อขับเคลื่อนองค์กรในสภาวะที่การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
 2. เรียนรู้ทักษะ 5 รูปแบบวิธีคิดเชิงกลยุทธ์ การปรับเปลี่ยนในเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนทักษะการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์สำหรับผู้บริหาร
 4. เพื่อเติมเต็มความสามารถในทักษะด้านการคิดเชิงกลยุทธ์ ซึ่งนำไปสู่การบริหารอย่างรอบด้านและครบถ้วน

เนื้อหาการอบรม

1)  Paradigm Shift

     ในการทำงานหรือในเชิงธุรกิจย่อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทั้งการเปลี่ยนแปลงเพื่อแก้ปัญหา หรือการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนา   หากแต่ส่วนใหญ่มิใช่การเปลี่ยนแปลงในเชิงกลยุทธ์ การปรับเปลี่ยนในเชิงกลยุทธ์ที่แท้จริงต้องเริ่มที่ การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในการคิดเชิงกลยุทธ์ (Paradigm Shift) ซึ่งมิใช่เป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงเฉพาะวิธีการ เช่น การเปลี่ยนเทคนิคทางการตลาด แต่กลับหมายถึงการเปลี่ยนแปลงวิถีทางการตลาดของบริษัท เป็นต้น ซึ่งในการเปลี่ยน Paradigm Shift นี้ เราจะต้องเรียนรู้ถึงการปรับเปลี่ยนดังนี้

 • Vision Shift
 • Direction Shift
 • Management Shift
 • Corporate Culture Shift

2)  VISION

     คงแทบไม่มีผู้บริหารท่านใดไม่เคยได้ยินรูปแบบการคิดเชิงกลยุทธ์ที่เรียกว่า “Vision (วิสัยทัศน์)”  เนื่องเพราะ วิสัยทัศน์เป็นจุดเริ่มต้นของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ทั้งหมด การสร้างองค์ความคิด Visionary Thinking ให้ได้ดีนั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย โดยในหลักสูตรนี้จะได้เรียนรู้ถึงการพัฒนาวิสัยทัศน์ทั้งในเชิงธุรกิจหรือการทำงานอื่น ๆ ตั้งแต่

 • วิธีการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่ผลต่อองค์กร 
 • ผู้นำกับการสร้างวิสัยทัศน์
 • วิสัยทัศน์กับแผนเชิงกลยุทธ์
 • วิสัยทัศน์กับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และการพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์ 

3)  Scenario Planning

     ภายใต้ภาวะความผันผวนของสภาพแวดล้อมปัจจุบัน  การบริหารแผนงานต่างๆ  จำเป็นต้องเน้นการมองถึงอนาคตอยู่ตลอดเวลา (Future Thinking) และในเชิงการคิดเชิงกลยุทธ์นั้นการสร้างแผนทางเลือกต่างๆ สำหรับอนาคต ( Scenario Planning )  เป็นรูปแบบแนวคิดแบบหนึ่งที่องค์กรชั้นนำหลายแห่งได้นำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างแผนงานเพื่อตอบสนองกับการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งเราจะได้เรียนรู้ถึง

 • การคิดเชิงกลยุทธ์ในการมองอนาคต
 • การสร้างทางเลือกเชิงกลยุทธ์จากวิธี Scenario
 • เทคนิคการสร้างแผนกลยุทธ์ด้วยการสร้างภาพในอนาคต

4)  Game Theory

     แนวคิด Game Theory ของ John Nash เป็นวิธีคิดเชิงกลยุทธ์ระดับรางวัลโนเบลที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก ด้วย หลักการคิดเชิงกลยุทธ์อันโดดเด่นที่คำนึงถึงบุคคลหรือผลกระทบอื่นอย่างมีพลวัตรอันเนื่องมาจาก”สถานการณ์” ย่อมไม่หยุดนิ่ง ทฤษฎีเกมส์นี้สามารถใช้ในการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ที่ผู้บริหารไม่ควรพลาด
อาทิ ใช้ในการเข้าใจกลยุทธ์ของคู่แข่ง   และนำมาสู่การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ หรือใช้เพื่อการเจรจาต่อรอง  ซึ่งในหลักสูตรนี้จะได้เรียนรู้

 • Game Theory ในแบบต่าง ๆ อาทิ Zero Sum Game, Negative Sum Game, Positive Sum Game
 • การใช้ทฤษฎีเกม : Rival’s Strategy 
 • Distributive & Integrative Problem Solving
 • กระบวนความคิดในการใช้ทฤษฎีเกมส์ในการบริหารเชิงกลยุทธ์

5)  Innovation Thinking

     การที่องค์กรใดองค์กรหนึ่งจะประสบความสำเร็จเหนือคู่แข่งได้นั้น จะต้องเกิดขึ้นจากความแตกต่างเหนือกว่าองค์กรอื่น  ปัจจุบันผู้บริหารจึงให้ความสำคัญต่อ Strategic Innovation  นวัตกรรมทางกลยุทธ์มากขึ้น ซึ่งไม่ได้จำกัดอยู่เพียงนวัตกรรมในด้านผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่หมายถึงการสร้างความคิดที่เรียกว่า Strategic Innovation Thinking   โดยเราได้จะเรียนรู้

 • เทคนิคการพัฒนา Creative Thinking  & Innovation Thinking
 • การคิดแบบ Blue Ocean
 • การสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ๆ
 • การบริหาร Value Innovation