Training Course

หลักสูตรลิขสิทธิ์ Signature Courses

Synergistic Teamwork : The Power of One ©

หลักสูตรรวมพลังสู่ความเป็นหนึ่ง

การสร้างความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน การสร้างบรรยากาศที่เอาจริงเอาจัง และการสร้างสิ่งที่ทำให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง จะทำให้พนักงานปรับทัศนคติในแนวทางที่ดีขึ้น และมีความหวังกับชีวิตการทำงานในแง่มุมต่างๆ หลักสูตร “Power of One : รวมพลังสู่ความเป็นหนึ่ง” จะทำให้พนักงานเรียนรู้ชีวิตของการทำงานเป็นทีม รู้จักคำว่าสปิริต รู้จักการยอมรับ รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองในการทำงานเป็นทีม รู้จักปัจจัยต่าง ๆ ในการทำงานเป็นทีม ซึ่งวิธีการอบรมแบบ WALK RALLY จะทำให้พนักงานรู้สึกสนุกสนาน ตื่นเต้นเร้าใจ และเป็นหลักสูตรที่ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นหลักสูตรที่ใช้วิธีการและเทคนิคการอบรมที่ทำให้ผู้เข้าอบรมชอบและประทับใจมากวิธีหนึ่ง ซึ่งจะกระตุ้นและสร้างความสดใสให้ชีวิตการทำงานของพนักงานได้เป็นอย่างดี และพนักงานมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและวิถีการทำงานในเชิงสร้างสรรค์ได้ในระดับหนึ่ง

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้รับการอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจในการทำงานเป็นทีมและเห็นประโยชน์ในมิติต่างๆที่เกิดขึ้นจากการทำงานเป็นทีม
  2. เกิดความรู้ความเข้าใจงานของตนเอง ของผู้อื่นและการเชื่อมต่องานในภาพรวมได้อย่างชัดเจน รวมทั้งเรียนรู้ความแตกต่าง เรียนรู้การจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ เพื่อที่จะพร้อมในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและส่วนงานอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. เกิดสัมพันธะภาพที่ดีต่อกัน มีความไว้วางใจกัน (Trust) และ มีความแน่นแฟ้นในทีมสูง (Team Cohesiveness) เพื่อเป็นทีมงานที่มีเอกภาพเป็นหนึ่งเดียวกัน (Unity) ร่วมมือกัน ประสานงานกันด้วยดีต่อไปในอนาคตอย่างมุ่งมั่นและมีส่วนผลักดันงานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน

 

เนื้อหาการอบรม

1. กลุ่มทำงานกับกระบวนการสร้างและพัฒนาสู่ทีมงาน 

  • ประโยชน์ด้านต่างๆที่เกิดจากการทำงานเป็นทีม
  • ทีมงานกับการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
  • บทบาทหน้าที่ของสมาชิกต่อทีมงานและเป้าหมายของทีม

2. การสื่อสาร การสร้างเอกภาพและความไว้วางใจภายในทีมงาน

  • การจัดการความขัดแย้งในทีมงานอย่างสร้างสรรค์
  • การประเมินจุดแข็ง/จุดอ่อนของทีมงานและการพัฒนาทีมสู่ประสิทธิภาพใหม่ (TEAM OPTIMUM)