Training Course

หลักสูตรลิขสิทธิ์ Signature Courses

Act Coach: Effective Coaching for Manager ©

หลักสูตรการบริหารงานและสอนงานแบบโค้ชมืออาชีพ

ในฐานะที่ท่านเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร หรือผู้จัดการ ต้องถือเป็นความรับผิดชอบอันสำคัญยิ่ง ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล นั่นคือการดูแล การสอนงานให้ลูกน้องได้เพิ่มความรู้ ความชำนาญตรงตามที่องค์กรต้องการและให้โอกาสแสดงความสามารถและได้ใช้ประโยชน์ตามศักยภาพที่แต่ละคนมีอยู่เพื่อทำงานในหน้าที่ของตนให้เกิดผลสำเร็จอย่างมีคุณภาพ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดงานและเทคนิคงานจากบุคคลหนึ่งไปอีกบุคคลหนึ่งหรือจากหัวหน้างานไปสู่ทีมงาน
 2. เพื่อให้เกิดกระบวนการ Copy คนเก่งขององค์กรหรือบุคคลต้นแบบเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรขององค์กร
 3. เพื่อให้งานหรือองค์ความรู้ของงานไม่ติดกับตัวบุคคล ซึ่งจะเกิดปัญหาเมื่อมีการย้ายงาน แต่จะเป็นการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบงาน
 4. เพื่อให้การสอนงานเป็นไปอย่างถูกหลักและมีประสิทธิภาพทั้งในเชิงศิลปะการเป็นหัวหน้างานและจิตวิทยาในการสอนงาน
 5. เพื่อปรับปรุงงานให้ดีขึ้นจากการสอนงาน อาทิ ผู้จัดการการขาย ซึ่งจะต้องทำหน้าที่เป็น Sales Coach แก่ทีมขายของตน เป็นต้น

 

เนื้อหาการอบรม

 • Key Tasks and Responsibilities : งานและหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็น Coach เปรียบเทียบ Coach กับการเป็นอาจารย์ผู้สอน , การเป็นวิทยากรฝึกอบรม , การเป็นพี่เลี้ยง , การเป็นที่ปรึกษา , ผู้ฝึกสอนกีฬา
 • Coaching Belief & Mindset : ความเชื่อที่ถูกต้องทำให้เกิดพลัง ความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับการฝึกสอนทำให้เสี่ยงต่อความล้มเหลวในการบริหารทีมงาน และ กรอบความคิดที่เปิดกว้างของ Coach จะทำให้เกิดมุมมองใหม่ๆอยู่เสมอ
 • Coaching Analysis : วิเคราะห์คุณค่าของการ Coaching และทราบจุดเด่นและข้อที่ต้องปรับปรุงของผู้ที่จะเป็น Coach เพื่อเข้าใจและนำไปประยุกต์เพื่อพัฒนาตนเองและผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม
 • Inner Work of the Coachee : การฝึกสอนเป็นการดึงศักยภาพที่มีอยู่ภายในออกมา ควรแนะนำผู้ที่จะถูก Coach ให้รับทราบและตระหนักถึงพรสวรรค์ จุดเด่น, ข้อควรปรับปรุงโดยเน้นและตอกย้ำด้านที่เป็นจุดแข็ง จุดเด่น เป็นการใช้พลังด้านบวกให้เป็นประโยชน์ ในการฝึกสอน และ ปรับปรุงตนเองรวมถึงการปรับเปลี่ยนกรอบความคิดเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
 • Coaching Relationship : สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างผู้เป็น Coach และผู้ถูก Coach ในการรับทราบบทบาท, ขอบเขต, วิธีการและจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน ตลอดช่วงระยะเวลาของการ Coach เพื่อสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้และพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เป็น Coach และผู้ถูก Coach
 • Coaching Competencies : ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะความสามารถและพฤติกรรมที่ Coach ควรจะต้องมีการประยุกต์และปรับใช้ทักษะของการเป็น Facilitator เพื่อปรับปรุงการสื่อสารและบทสนทนา เช่น การฟัง การสังเกต การใช้คำถาม การให้ข้อมูลย้อนกลับ
 • Coaching Model : 7 ขั้นตอนการสอนงานที่มีประสิทธิผล :การให้ความร่วมมือต่อกัน เพื่อก้าวผ่านการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพระบุปัญหาที่สำคัญที่เกิดขึ้นบ่อยๆและแนวทางแก้ไขในช่วงระยะเวลาของการเรียนรู้ ร่วมกันประเมินผล เพื่อคิดหรือปรับกลยุทธ์ในการฝึกสอนให้เหมาะกับสถานการณ์
 • Personal Working Styles & Coaching Techniques : สไตล์การทำงานและเทคนิคการฝึกสอนที่ได้ผล
  • พวกทำงานเร็ว ชอบทำหลายๆอย่างในเวลาเดียวกัน
  • พวกทำงานหนัก มุ่งมั่น ทุ่มเท
  • พวกเชื่อมั่นตนเองสูง มักจะทำด้วยตนเอง ไม่ฟังใคร
  • พวกสมบูรณ์แบบ ชอบรายละเอียด คาดหวังสูง
  • พวกเอาใจคน เห็นใจคน เป็นผู้ฟังที่ดี