Training Course

หลักสูตรลิขสิทธิ์ Signature Courses

Improving Service Quality and Service Standard ©

การปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานในการบริการ

เพิ่มคุณภาพงานบริการด้วยการบริหารจัดการระบบการบริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนการสร้างมาตรฐานจากมุมมองลูกค้า (Customer Service Standard) และต้องเห็นถึงปัจจัยสู่ความสำเร็จของงานบริการทั้งจากภายนอกและภายในองค์กร ตลอดจนกลยุทธ์ต่างๆ ในงานบริการเพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจของลูกค้าได้จริง 

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อจะได้เข้าใจธรรมชาติของงานบริการ และความคาดหวังของลูกค้าในงานบริการมากยิ่งขึ้น
 2. เข้าใจความหมายของ Customer Value และการปรับปรุง หรือเพิ่มพูนคุณภาพในการบริการมากยิ่งขึ้น
 3. เรียนรู้กระบวนการบริหารงานบริการภายนอกและภายในที่มีผลต่อการปรับปรุงคุณภาพในงานบริการ
 4. เรียนรู้กระบวนการสร้างมาตรฐานในการบริการอย่างเป็นขั้นตอน
 5. แนวทางการสร้างวัฒนธรรมในงานบริการให้เกิดขึ้นในองค์กรได้จริง
 6. ข้อคิดต่างๆ ในการบริการระบบร้องทุกข์จากลูกค้า และระบบริหารลูกค้าสัมพันธ์

 

เนื้อหาการอบรม

 • การเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในธุรกิจบริการ
 • การสร้างวัฒนธรรมบริการ 
 • ระดับความพึงพอใจของลูกค้า : Un-Satisfaction - Satisfaction - Delight
 • หลักสามเหลี่ยมของงานบริการ - Service Triangle
 • External Service - Internal Service - Interactive Service 
 • เครื่องมือสร้างบริการและความสัมพันธ์ต่อลูกค้า (Tools Service & Customer Relation)
 • ข้อคิดในการบริหาร CRM ในงานบริการ
 • ปัจจัยการสร้างบริการที่ประทับใจ 
 • ปฏิสัมพันธ์เพื่อการบริการที่ประทับใจ 
 • กระบวนการสร้างมาตรฐานบริการ
 • มาตรฐานพฤติกรรมกับมาตรฐานการวัด
 • การวัดผล แจ้งผล และการปรับมาตรฐาน